مطالعه و خواب آلودگی

چرا؟ واقعا چرا وقتی مطالعه میکنم خوابم میگیرد ؟
بدون نظر
چرا؟ واقعا چرا وقتی مطالعه میکنم خوابم میگیرد ؟ چشمانم را که باز کردم خودم را روی کتابهای پهن شده روی میز یافتم، وای نه باز هم خواستم مطالعه کنم و …………..   خرو پف چرا واقعا چرا وقتی مطالعه میکنم خوابم میگیرد ؟ _  حتما تا به حال سوال ...
ادامه مطلب